در فروشگاه آبا تمامی حقوق مشترکین و مشتریان محفوظ است...

11111

اعتبارات با انتخاب نوع کارت یا کوپن یا حواله و یا معرفی نامه قابل ارائه می باشد.

جهت کسب اطلاعات در خصوص اعتبارات با مسئولین و سرپرستان کلوپهای تخصصی ورزشهای آبی از طریق سایت و یا تلگرام ارتباط برقرار فرمایید.

اداره رفاه و پشتیبانی مرکز فرهنگی ورزشی آبا