شرایط  و ضوابط استفاده از کالاها و خدمات مرکز توسعه ورزشهای آبی ایران